Velkommen

Velkommen som beboer i Okstadøy Grendalag

Okstadøy Grendalag består av ca 160 boenheter i Okstadøy boligfelt. Alle medlemmer har like stor eierandel og stemmer med en stemme på generalforsamlingen. Alle som eier en boenhet på Okstadøy er pliktig til å være medlem.
Grendalaget har et styre som består av valgte beboere/medlemmer. Styret skal drifte Grendalaget på vegne av medlemmene. Det er et ønske om at alle tun skal være representert i styret og at styrevervene skal gå på rundgang blant beboerne. Styret velges på generalforsamlingen.

Grendalagets oppgaver:

  • Vedlikehold av fellesareal. For eksempel asfaltering.
  • Snøbrøyting på felles veier utenom kommunal vei.
  • Plenklipping
  • Vedlikehold av overvannsavløp.
  • Dugnad på fellesarealene i mai hvert år.
  • Vedlikehold av lekeplasser utføres på dugnad av beboere på gjeldende tun. Utgifter dekkes etter søknad til styret på forhånd.
  • Julegrantenning

Alle beboere har plikt til å holde det pent og ryddig i Grendalaget, slik at vi får et bomiljø alle kan trives i. Søppel, som ikke skal eller ikke går ned i søppelcontainere/kasser skal ikke etterlates der. Det må hver enkelt selv sørge for å få kjørt bort eller oppbevare selv.

Gjesteparkeringen skal ikke benyttes av beboere i Grendalaget. Dersom det er mer enn en bil i husstanden, må den stå på egen tomt, hvis mulig. Alternativt kan man søke til Grendalaget om å få disponere en dedikert parkeringsplass. Dette vil da ha en kostnad for beboeren. Til informasjon har vi kun et fåtall plasser disponibelt til dette.

Utgifter knyttet til oppgavene til Grendalaget dekkes gjennom en avgift som betales inn av alle medlemmer i to terminer pr år.

Alle beboere på Okstadøy anbefales å melde seg inn i Facebook gruppen for grendalaget:
https://www.facebook.com/groups/okstadoygrendalag